El Pla

El Govern de Catalunya, conscient de la seva responsabilitat històrica, el 2011 va decidir impulsar amb la societat civil una reflexió profunda sobre la realitat de la nostra societat, amb un Projecte orientat a inspirar i promoure una cultura cívica que doni una resposta adaptativa, des dels poders públics, als grans reptes que té plantejats avui dia el nostre país.

El Pla de Valors parla del País que ens agradaria construir. I ho fa des de l’experiència d’un model de democràcia col·laborativa i participativa en el que polítics i societat civil, junts, esdevenen protagonistes.

El Pla de Valors té la voluntat d’inspirar al Govern i a totes les persones que es troben en nodes d’influència al nostre país per tal que despleguin polítiques i accions que acompanyin el procés de transformació que la ciutadania ja ha emprès amb múltiples iniciatives, i creïn les condicions que afavoreixin el Creixement en Qualitat Humana en tots els àmbits de la societat.

Les persones

El Pla de Valors compta amb la col·laboració d’un col·lectiu de persones plural i heterogeni que inclou perfils diversos: persones de pensament, amb autoritat acadèmica, i persones d’acció i d’experiència pràctica en el sector privat, públic o social; persones amb projecció i reconeixement públic i persones més anònimes, però de gran solidesa.
Un col·lectiu de persones independents, majoritàriament externes a l’administració de la Generalitat, expertes en diverses matèries que han elaborat els documents del Pla.

S’han constituït vint Grups de Treball, que corresponen a l’Eix Transversal Persona, amb cinc dels seus aspectes i dimensions, i a dinou Àmbits Temàtics que configuren la nostra societat.

Tots els grups de treball disposen d’un Coordinador  i apleguen unes 160 persones expertes, a més d’uns 350 Consultors.

El Pla Nacional de Valors es vertebra al voltant de l’Eix Transversal Persona i amb els seus aspectes i dimensions següents:

  • Procés d’Autoconeixement
  • Dimensió de Competències Emocionals
  • Dimensió d’Interioritat
  • Perspectiva de Gènere
  • Valors Universals i de País

Visió i Missió del Pla

El Pla de Valors considera que cal transitar cap a un nou paradigma amb una mirada renovada de la persona i de la vida, la qual cosa comporta assumir canvis profunds en les polítiques, en la lògica de sistema i en l’organització social, que ens conduirien a un creixement en qualitat humana

El Pla de Valors assumeix aquesta situació de transició que vivim com una oportunitat i dóna respostes basades en una consciència més gran de la nostra responsabilitat i amb la voluntat de tendir cap a la coherència ètica.

Per al Pla, la paraula clau és Créixer. Tot sembla indicar que en aquest punt evolutiu al qual ha arribat la humanitat toca fer experiència de creixement en qualitat humana. Del creixement qualitatiu de cada persona en depèn la viabilitat i qualitat de la nostra societat en el futur.

La Missió del Pla és, doncs:

“Afavorir l’experiència personal i col·lectiva de creixement en qualitat humana”

El moment i les tendències constructives

El Pla de Valors considera que estem vivint un moment cabdal i decisiu de la història de l’evolució de la humanitat i del nostre país, un moment de canvi global i nacional, que afecta tant a la visió de la persona i de la societat que volem i podem construir com a les formes de vida i l’ús dels recursos disponibles. I vol ser una proposta d’un viatge de llarg recorregut cap a un horitzó millor: el d’una Catalunya més humana, conscient, autònoma, empoderada, coresponsable, copartícip, de camí a la seva realització plena, solidària, capaç de mantenir un planeta sostenible, i al servei del progrés de la humanitat.

Tot sembla indicar que la nostra societat es troba immersa en una fase de transició entre dos cicles o èpoques en la qual conviuen al mateix temps elements que reflecteixen els paradigmes del materialisme i del postmaterialisme.

Tant l’un com l’altre són formes d’entendre la vida i de viure-la, que no tan sols condicionen el model de societat, sinó també de país i, finalment, del món que habitem; opcions que ens poden guiar cap a destins diferents.

Es manifesta un model emergent; es detecta el sorgiment de corrents de caràcter constructiu, com si es tractés de realitats avançades en el temps, que prioritzen el benestar integral i el sentit de comunitat de les persones i els seus anhels de transcendència.

El Pla de Valors vol ser una proposta adaptativa als reptes actuals que té plantejats Catalunya. Considera que el nostre model de progrés requereix revisió de direcció i de sentit; que cal donar respostes noves i profundes als problemes vigents, prenent més consciència de les nostres accions i de la responsabilitat de les conseqüències, no tan sols per al nostre país sinó també per a tot el planeta i per a les generacions futures, amb la voluntat de tendir cap a la coherència ètica.

El Pla de Valors té present la importància i la necessitat de continuar preservant i potenciant aquells valors «universals» i de país que configuren una part important de la identitat col·lectiva del poble català i que s’han mostrat essencials en el transcurs de la nostra història. Però fa un èmfasi especial a identificar altres indicadors de sentit que en el moment que vivim afloren en el si de la societat, i els reconeix com a valors «emergents». Es tracta de moviments que s’insinuen en la nostra societat, de tendències de caràcter intangible i constructiu vinculades a noves maneres de veure el món i la vida, i que apunten cap a un canvi cultural i civilitzador profund, propi d’un nou paradigma.