Educació Artística

Missió

Promoure una educació artística per a tothom, duta a terme per educadors amb una formació més completa, en què l’art sigui concebut com un agent primordial i de qualitat en la formació integral de les persones.

Aspiracions

 • Una societat que vetlla per una educació artística com a eina de creixement personal, social i cultural amb l’objectiu d’assolir una educació integral de totes les persones.
 • Una educació artística que fomenta l’experiència artística des de la vivència, conreant la sensibilitat, la creativitat i la cultura artístiques.
 • Una educació artística que respecta les etapes evolutives personals i posa l’èmfasi en el procés creatiu de cada persona.
 • Una estructura educativa que fomenta l’excel·lència artística dels seus educadors i facilita que els artistes amb capacitació pedagògica aportin els seus coneixements i la seva tasca docent a les escoles d’educació general.
 • Una societat que valora l’educació artística com a eina de transformació i cohesió social, perquè l’art facilita l’educació en valors i la transmissió del coneixement del llegat artístic i cultural del país.
 • Una societat que potencia l’educació artística a l’ensenyament general, a l’ensenyament especialitzat i a les entitats culturals que fomenten l’educació en el lleure, enfortint així els aprenentatges en totes les àrees de l’ensenyament.
 • Una societat que fomenta la recerca científica amb relació als beneficis que aporta l’educació artística en la millora de l’aprenentatge en les altres àrees del coneixement.
 • Una societat que vetlla perquè, a través de l’educació artística, els seus ciutadans assoleixin i desenvolupin criteris, apreciïn la qualitat, i siguin partícips de les creacions i manifestacions artístiques i en gaudeixin.

Línies estratègiques

 1. Fomentar l’educació artística com un mitjà més del sistema educatiu d’exploració interior, d’expressió personal, de coneixement del món i de relació amb els altres.
 2. Facilitar la formació dels educadors per detectar, atendre i acompanyar el desenvolupament de les competències artístiques de tothom.
 3. Promoure l’activitat artística com a eina de creació, emprenedoria, innovació, transformació, cooperació benestar social i salut.
 4. Facilitar les condicions necessàries per a l’expressió artística en el dia a dia, dins i fora l’aula, amb estructures i metodologies més idònies.