Missió

Promoure un país saludable que consideri que el fet de vetllar per la salut és un dret, fonamentat en una cultura de l’autoconeixement i la responsabilitat pròpia i col·lectiva envers la salut, i en un sistema sanitari amb una visió integral que sigui equitatiu i solidari i que se centri en les persones.

Aspiracions

 • Un país saludable i vital que considera que el fet de vetllar per la salut és un dret; que fomenta una vida activa i saludable tot afavorint un model de creixement i desenvolupament personal basat en l’autoconeixement.
 • Un país responsable col·lectivament envers la protecció i la promoció de la salut d’una manera transversal e intersectorial; amb empreses i organitzacions conscients de la importància del seu paper actiu en la salut dels ciutadans i en una societat més saludable.
 • Una societat justa, solidària, coresponsable, que promou la modificació de les condicions socials per tal que totes les persones tinguin una vida digna; que disposa d’eines i capacitats d’autogestió i autocura per als problemes bàsics de salut i els reptes dels processos vitals.
 • Un sistema sanitari amb una visió integral, participatiu, centrat en les persones, obert a la visió multidimensional del pacient, a l’exercici d’una pràctica sanitària més integrada, en què tots els agents implicats tenen el propòsit de situar la persona i la seva salut en el centre de les seves accions
 • Unes polítiques intersectorials que incorporen la visió de salut pública en totes les noves accions que promouen, per tal d’afegir-hi salut, i aconseguir així una societat més activa i saludable.
 • Un àmbit de salut que aplica criteris de solidaritat i d’equitat per tal de garantir l’atenció a les persones amb problemes de salut i amb reptes vitals, i que dóna prioritat als més vulnerables.
 • Una societat conscient que una comunitat esdevé sana i vital quan és sensible i coresponsable, i acull i integra els més vulnerables
 • Uns professionals i unes institucions que treballen amb confiança, coresponsabilitat

Línies estratègiques

 1. Per un país que consideri la salut com un valor propi de la persona; que faciliti al ciutadà els instruments que l’ajudin a empoderar-se i a fer-ne una gestió adequada; que afavoreixi un model de creixement i desenvolupament personal vinculat al valor de la salut, i fomentat en la promoció dels valors següents: autoconeixement, responsabilitat, participació activa, autodeterminació i solidaritat.
 2. Per un país que contempla la salut com un bé primari fonamental, que posa en valor una societat justa, solidària, coresponsable i compromesa en la salut, que garanteix el dret a l’assistència sanitària i el dret a la protecció de la salut de manera transversal i intersectorial, així com l’ús responsable i sostenible del sistema sanitari. Els valors que haurien d’inspirar aquesta línia estratègica són: justícia, solidaritat, corresponsabilitat, compromís i sostenibilitat.
 3. Per un sistema sanitari integrat i participatiu que defineix el paper de tots els agents implicats en el seu funcionament (pacients, professionals, organitzacions sanitàries i administració pública) que determini quin valor aporten en el propòsit de situar la persona i la seva salut en el centre de les seves accions. Els valors que inspirin aquesta línia estratègica haurien de ser: autonomia, empoderament dels pacients i professionals, medicina integral, treball en equip i qualitat: equitat, eficiència, efectivitat.